VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (a továbbiakban: VOSZ) által a tagságát érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:                           

Cím:                                1054 Budapest, Hold utca 21. 4. emelet               

E-mail cím:                   center@vosz.hu

Telefonszám:              +3614142181, +3614142182

 1. 1.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Tagok kapcsolattartói adatainak kezelése

Adatkezelési esetkör leírása

A VOSZ, mint társadalmi szervezet és egyesület a tagjait kötelező jelleggel nyilvántartja. Ezen tevékenység keretében megvalósul a tagok kapcsolattartói adatainak (kapcsolattartó neve, telefonszáma és email címe) nyilvántartása is.

Tekintve, hogy a tagság nyilvántartása, a VOSZ működése egyben kapcsolattartást is megkövetel, hogy a VOSZ működésével kapcsolatos információkat a tagokkal közölni tudja, az adatkezelési cél keretében a kapcsolattartás is megvalósul.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja és egyben célja is a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Ptk. 3:63. § (1) bekezdése szerint annak a követelménynek a teljesítése, hogy a VOSZ nyilvántartott tagsággal rendelkezzen és tagjaival a kapcsolatot tartani tudja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a tagság, illetve a kapcsolattartói státusz megszűnéséig kezeljük.

1.2. Rendezvényeken megvalósuló adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása

A VOSZ, és megyei szervezetei tagjai számára rendezvényeket szervez, amelynek keretében két típusú adatkezelés valósul meg. Egyrészt a rendezvényre megvalósuló regisztráció keretében a részt vevő személyek nevét kezeljük, másrészt a rendezvényeken fényképeket és videókat készítünk.

A regisztráció azért szükséges, mivel a rendezvények létszáma limitált, a fényképekkel és videókkal pedig a tagságot kívánjuk tájékoztatni a rendezvények történéseiről.

A fényképek a VOSZ által kiadott újságban, a VOSZ honlapján és facebook oldalán jelennek meg.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a regisztráció esetében a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása, a fényképek készítése esetében pedig a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a VOSZ azon jogos érdeke, hogy tagjait és a nyilvánosságot a rendezvényekről tájékoztassa.

Adatkezelés időtartama

Regisztráció esetében az adatkezelés a regisztrációt követően megszűnik, a fényképek és videók kezelése esetében az adatkezelés az Ön tiltakozásáig valósul meg.

1.3. Kapcsolattartási célú adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása

A VOSZ, és megyei szervezetei tagjaival a tagok érdeklődésére számot tartható információkat, valamint üzleti ajánlatokat oszt meg, amelynek keretében a tag kapcsolattartásra megadott email címét, valamint a tag nevét kezeljük.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a VOSZ azon jogos érdeke, hogy tagjait az őket érinti információkról és üzleti ajánlatokról tájékoztassa.

Az adatkezelés célja, hogy a VOSZ a rendezvényeiről a tagjait tájékoztatni tudja.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig valósul meg.

 1. 2.       Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

-          a www.voszborsod.hu weboldalunkat az Oleander Informatikai Kft. (székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.) cég üzemelteti,

 1. 3.       Adattovábbítás

Amennyiben Ön hozzájárul és ezt a belépési nyilatkozatában jelzi felénk, a VOSZ átadja tagjainak egyes adatait, közötte a kapcsolattartók személyes adataival (a Vállalkozás ill. képviselő(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) a Hungary Business Zrt számára.

Az adatátadás célja, hogy a Hungary Business Zrt. a VOSZ tagjai számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekről szóló tájékoztatókat a tagok elérhetőségeire kíván eljuttatni.

A Hungary Business Zrt. az adatkezeléséért önállóan felel.

Amennyiben a tagsági jogviszony nem jön létre, az a hozzájárulás megadását nem érinti, azonban a VOSZ jelzi a Hungary Business Zrt. részére a tagi jogviszony létrejöttének meghiúsulását.

 1. 4.      Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

 1. 5.      Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-          személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

-          helyesbítéshez való jog

-          adatkezelés korlátozása,

-          törléshez való jog,

-          hordozhatósághoz való jog,

-          tiltakozáshoz való jog,

-          hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

-          a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

-          a következő információkról tájékoztassuk:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazzunk;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

-          Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

-          a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-          a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-          a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

 1. 6.       Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. 7.       Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-          a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-          azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-          hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-          arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-          az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.