VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

2020.03.28.

Támogatás állapítható meg a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 33. §-ában meghatározott munkaadó részére, aki:
működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

 

Támogatás állapítható meg a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 33. §-ában meghatározott munkaadó részére, aki:

működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és

∙      a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja,

∙      a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,

∙      a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

∙      írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,

∙      nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

∙      vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamába az eltérő munkahelyen, munkakörben, más foglalkoztatónál történő munkavégzés, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama nem számít bele. A munkaadónak az erre vonatkozó nyilatkozata a kérelem részét képezi.

∙      vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

∙      a jogszabályban, különösen az Ávr-ben - a támogatói okirat kiadásának vagy a hatósági szerződés megkötésének feltételeként - meghatározott nyilatkozatokat teszi.

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 6 hónapig, havonta, utólag folyósítható. Korábban munkahelymegőrző támogatásban részesült munkaadó abban az esetben támogatható, ha az előző foglalkoztatási kötelezettségének lejárta és az újabb kérelem benyújtása között legalább egy év telt el, és vállalja a munkavállalóknak a támogatás időtartamának kétszeresével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:

A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet. A támogatás maximális havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér 120%-át (2020-ban: 193.200 Ft/fő/hó).

 

Részmunkaidő esetén a támogatás alapját képező bérköltség maximális összege a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve vehető figyelembe.

 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel, a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján igénybe vehető kedvezmények is érvényesíthetőek.

 

Nem állapítható meg munkahelymegőrző támogatás annak a munkaadónak:

 • akinek a korábban nyújtott munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége - jelen támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző - egy éven belül szűnt meg [6/1996. MÜM rendelet 18/C. § (7) bekezdés]. A munkaadónak az erre vonatkozó nyilatkozata a kérelem részét képezi,
 • amely nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetve külföldi állampolgárok munkahelyének megtartásához kér támogatást,
 • amelynek a felmondással érintett munkavállalói létszáma több mint 24 fő,
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezetett terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján költségvetési támogatás esetén a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja [2011. évi CXCV törvény 51. § (2) bekezdés],
  • amelynek a 1407/2013 EU rendelet 3. cikke és a 1408/2013 EU rendelet 3. cikke szerint meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték a rendeletben meghatározott mértéket, vagy a rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik,
  • amely a 37/2011 (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában megfogalmazottak szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
  • amely a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-a alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló feltételeknek,
  • amely a kérelem benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti Kormányhivatal illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 71.§ (1) bekezdés szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,
  • aki az Mt. 53. §-a szerint a munkavállalót munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatja, vagy az Mt. 214. §-a szerint, munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyt,
  • aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
  • aki jogi személy esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
  • aki az 2011. évi CXCV törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban,
  • aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
  • aki jogszabályban, különösen az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
  • aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, hatósági szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

 

A támogatás igénylése:

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.

 

A támogatás elbírálása, folyósítása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a járási hivatal hatósági szerződést köt.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munkatársaihoz!

Érvényes: 2020. december 31-ig megkötött szerződések esetén.

vissza