VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Megalakult az Építési és Beruházási Minisztérium

2022.07.26.

Megalakult az Építési és Beruházási Minisztérium

Ha jól számoltuk, az elmúlt húsz évben hét alkalommal változott az építésügyért felelős minisztérium. 2002. május 27. napjától az ágazati irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter helyett a belügyminiszter vette át majd az átszervezéseket követően 2014. júniusától az építésügyért felelős miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett.

A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium, azonban az építésügy egyes területei mégsem a Lázár János által vezetett minisztériumhoz kerültek. Amelynek a feladatai- és hatásköre az alábbiak.

 

 • állami beruházások (az  energetikai rendszert érintő és a  védelmi ipari beruházásokat ide nem értve)
  • összehangolja az  olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a  Kormány más miniszter vagy a  Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.
  • ellátja a  központi költségvetési forrásból megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
  • a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a  jogszabály vagy a  Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve közbeszerzés-lebonyolítói, beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A  vasúti beruházások esetében a  miniszter a  Kormány által jóváhagyott nyomvonal alkalmazásával, valamint a  Kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények figyelembevételével jár el.

 

 • építésgazdaság: építőipar és az  építőanyag-ipar:
  • összehangolja – a  sajátos építményfajták és a  műemlékek tekintetében is – az  építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,
  • ellátja – az  építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

 

 • építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek
  • előkészíti az  építésügyre, az  építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,
  • irányítja az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e  vonatkozásban az  állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,
  • gyakorolja az  Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.

 

 • településfejlesztés és településrendezés
  • a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
  • a településtervezésre,
  • az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
  • a hátrányos helyzetű településekre, e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat.

 

 • településkép védelme,
  • előkészíti a településkép védelmével összefüggő törvényi és kormányrendeleti szabályozást,
  • közreműködik a  Kormány feladatkörébe tartozó, országos jelentőségű településképi követelmények elősegítését szolgáló eszközök kidolgozásában,
  • szakmai segítséget nyújt az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök megalkotásához,
  • figyelemmel kíséri a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezett reklámok általános településképi hatásait, szükség szerint előterjesztést készít e szabályozás módosítására

 

 • területrendezés,
  • előkészíti a  területrendezésre és az  ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.
  • irányítja az  állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

 

 • a kulturális örökség védelme

 

  • előkészíti a  kulturális örökség, a  régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.
  • meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
  • gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az  ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
  • a  kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat,
  • közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
  • ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

 

 

A VOSZ-ban július 14-én egyeztető megbeszélésre került sor az újonnan alakult Építési és Beruházási Minisztérium küldöttségével, amelyet Lázár János, építési és beruházási miniszter vezetett. A VOSZ-t az ügyvezető elnökség tagjai, tagozati elnökök, a főtitkár és az ügyvezető igazgató képviselte.

A megbeszélésen a VOSZ felkérést (lehetőséget) kapott az állami részvétellel történő beruházások rendjéről szóló jogszabály-alkotási folyamatban való részvételre. Cél egy olyan – a VOSZ által régóta szorgalmazott - szabályrendszer létrehozása, amelynek versenyt generáló és beruházásokat védő hatása lesz, amelyben a magyar vállalkozók minél nagyobb arányban kapcsolódhatnak be az állami részvétellel megvalósuló beruházásokba, továbbá elindul a szükségtelen bürokratikus terhek hathatós lebontása is.

Az EVOSZ javaslatait Itt olvashatja.

vissza