VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Fizetési könnyítést kérne a NAV-tól? Mutatjuk a lehetőségeket!

2022.06.19.

Fizetési könnyítést kérne a NAV-tól? Mutatjuk a lehetőségeket!

A nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások fizetési könnyítést – halasztást, részletfizetést, mérséklést – kérhetnek az adóhatóságtól. A különböző lehetőségekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat a K-X Consulting foglalta össze.

Az elmúlt évek és az utóbbi hónapok eseményei miatt sok vállalkozás került korábban soha nem tapasztalt, súlyos pénzügyi helyzetbe. Egyre gyakoribb, hogy az adótartozások határidőben történő megfizetése a mindennapi működést veszélyezteti. Jó hír, hogy a megszorult vállalkozások többféle lehetőség közül is választhatnak.

Pandémia miatti fizetési könnyítés

Speciális kedvezményként, de már csak 2022. június 30-ig valamennyi vállalkozás (adózói minősítéstől függetlenül), amelynek fizetési nehézsége a pandémiára vezethető vissza és 2021. június 10-től még nem élt ezzel a lehetőséggel, elektronikus kérelmet nyújthat be, amelyben az adóhatóságtól legfeljebb 5 millió forint összegű adótartozásra maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi pótlékmentes részletfizetést kérhet. Ha a nyilvántartott adótartozás meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió feletti összegre már csak az általános szabályok szerint kérhető további fizetési kedvezmény, azaz ekkor a késedelmi kamatokat is meg kell fizetni.

A pandémiára hivatkozva az adótartozás mérséklését is kérelmezhetik az adózók, de csak egyetlen adónem vonatkozásában. Ebben az esetben az adóhatóság, a tartozás maximum 20 százalékát engedheti el, de legfeljebb 5 millió forintot. A fennmaradó tartozásra halasztást és részletfizetést is lehet kérni – de már csak az általános szabályok szerint. Így ha egy vállalkozás 4 millió forintos áfatartozásából 20 százalékot elenged a NAV, akkor a fennmaradó 3,2 millió forintra – hiába kevesebb, mint 5 millió forint – már nem kérhető „veszélyhelyzeti”, azaz pótlék- és kamatmentes halasztás, illetve kedvezmény.

A veszélyhelyzeti speciális kedvezmények nem járnak automatikusan – hívja fel a figyelmet dr. Deák Ivett, a K-X Consulting jogi tanácsadója. Aki fizetési könnyítést – halasztást vagy részletfizetést – kér, annak igazolnia kell, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Ilyen „bizonyíték” lehet például a fizetési felszólításra a vevőtől érkezett írásbeli jelzés, amelyben a fizetési késedelem okaként a pandémiát nevezi meg. Ha egy vállalkozás adómérséklésért folyamodik az adóhatósághoz, akkor ennél többet kell igazolnia: azt, hogy – a veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt fennálló – adótartozásának rendezése ellehetetlenítené a működését.

Lényeges, hogy a veszélyhelyzeti speciális kedvezmény – az általános szabályoktól eltérően – a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségre is igénybe vehető.

A veszélyhelyzetre tekintettel benyújtható kérelem jogvesztő határidejét (2022. június 30.) a kormány ezidáig nem hosszabbította meg. Ha tehát a veszélyhelyzet egy vállalkozásnál súlyos működési és likviditási nehézségeket eredményez, érdemes gyorsan lépnie.

Automatikus fizetési könnyítés (megbízható adózóknak)

Ha az adózó nem jogosult a járványügyi vészhelyzetre tekintettel igénybe vehető fizetési kedvezményre, akkor is vannak még lehetőségei az átmeneti pénzügyi nehézség áthidalására. Az a vállalkozás például, amely a kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak minősül, évenként egyszer automatikus fizetési könnyítést kérelmezhet. Az adóhatóság ilyenkor minden külön igazolási és bizonyítási kötelezettség nélkül engedélyez legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést (fizetési halasztást vagy részletfizetést). Ez a kedvezmény azonban csak olyan adótartozás(ok)ra vehető igénybe, amely(ek)nek nettó összege (azaz a túlfizetés és a tartozás különbsége) nem haladja meg a 3 millió forintot. (Ha tehát a nettó adótartozás 3,5 millió forint, akkor a kérelem benyújtása előtt be kell fizetni a kizáró okot jelentő 500 ezer forint adót.) Lényeges eltérés, hogy – szemben a veszélyhelyzeti kedvezménnyel – ez a lehetőség a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségre nem vehető igénybe.

Általános szabályok szerinti fizetési könnyítés

Az általános szabályok szerinti fizetési könnyítés jogvesztő határidő nélkül és adózói minősítéstől függetlenül kérelmezhető. Ennek keretében a vállalkozás tartozás elengedést vagy mérséklést kizárólag bírság- és pótléktartozásokra kérhet, a nyilvántartott adóra részletfizetést vagy fizetési halasztást igényelhet. Egyik könnyítés sem automatikus, az engedélyezés a törvényben meghatározott feltételek fennállásához kötött. Az adóhatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy

a) felróható-e a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek, vagy a fizetési nehézség elkerülése érdekében úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,

b) valós-e a kérelmező fizetési nehézsége, ami miatt nem képes a tartozásait azonnal vagy egy összegben megfizetni,

c) átmeneti jellegű-e a fizetési nehézség, azaz valószínűsítő-e, hogy az adótartozást egy későbbi időpontban a kérelmező meg tudja fizetni.

A felróhatóság hiányát egyrészt a fizetési nehézség okainak (vevők fizetési nehézsége, késedelme stb.) bemutatásával kell igazolni, másrészt meg kell győzni az adóhatóságot, hogy a vezető tisztségviselő és/vagy a képviselő kellő gondossággal járt el (pl. nem mulasztott el fizetési felszólítást küldeni a nem fizető partnernek). A fizetési nehézség tényleges fennállásának alátámasztásához azon nyilvántartásokat (pl. bankszámla-kivonatot) kell bemutatni, amelyek alapján nyilvánvaló, hogy az adótartozás rendezésének pénzügyi fedezete nem állt rendelkezésre az adó befizetésének esedékességi időpontjában vagy azt követően. Emellett igazolni kell, hogy a kérelmező az adó befizetésének esedékességi időpontjában nem teljesített egyéb, nem méltányolható célra (osztalékra, reprezentációra stb.) kifizetést és a gazdálkodásból más módon sem vont ki vagyont. A fizetési nehézség átmeneti jellegét olyan dokumentumok bizonyíthatják, amelyek tanúsága szerint a kérelmező képes lesz fizetési kötelezettségét teljesíteni, amennyiben az adóhatóság engedélyezi az általa kért könnyítést (pl. rövid lejáratú hitelek igénybevétele, szerződés teljesítése alapján várható bevétel).

A fizetési könnyítés engedélyezéséhez az adóhatóság további feltételeket is szabhat. Előírhatja a fizetési könnyítés időtartama alatt esedékessé váló egyéb folyó adófizetési kötelezettség teljesítését, az adótartozás egy részének meghatározott időpontig történő megfizetését vagy megfelelő biztosíték meglétét (ez lehet kezesség, zálog, jelzálog).

A kérelem elkészítése és alátámasztása jelentős adminisztrációs kapacitást köt le, a fizetési kedvezmény igénylése előtt ezért érdemes számba venni annak előnyeit és esetleges hátrányait. A két speciális kérelem esetén az elbírálás 15 napon belül megtörténik, a megítélt kedvezmény tehát viszonylag gyorsan orvosolhatja a likviditási problémát. Az általános fizetési kedvezmények elbírálási határideje azonban a gyakorlatban meghaladhatja a 30 napot is, miközben az adófolyószámlán fennmaradó tartozás nem tűnik el, ami egy banki hitelfelvétel esetén akár kizáró ok is lehet.

 

vissza